privacybeleid

Charter gegevensvertrouwelijkheid

De gastkamer  Sur le Tige Hamois hecht het grootste belang aan de vertrouwelijkheid van gegevens en wij willen ons open en transparant opstellen in het kader van onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

ARTIKEL 1 – ALGEMENE PRINCIPES

1.1 De gastkamer  Sur le Tige Hamois, met maatschappelijke zetel aan de Tige de Buresse 7a 5360 Hamois, ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE1008711908, hierna Roberfroid Olivier genoemd, exploiteert de websites www.surletigehmois.be

1.2 De gastkamer  Sur le Tige Hamois is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgebonden gegevens (hierna de “Gegevens”) die wij tijdens uw bezoek aan en uw gebruik van de Website verzamelen.

U kunt contact met ons opnemen op het postadres van De gastkamer  Sur le Tige Hamois vzw: Tige de Buresse 7A 5360 Hamois – België of via e-mail op volgend adres: surletigehamois@outlook.fr

1.3 Alle persoonsgegevens die wij inzamelen, zullen verwerkt worden in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, namelijk de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, “AVG”), de Richtlijn 2002/58/EG, gewijzigd door Richtlijn 2009/136/EG en de wet van 13 juni 2005, de zogenoemde “Wet betreffende de elektronische communicatie”, gewijzigd door de wet van 10 juli 2012.

1.4 U wordt uitgenodigd om dit Vertrouwelijkheidscharter (hierna het “Charter”) aandachtig te overlopen en kennis te nemen van zijn inhoud.

ARTIKEL 2 : TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Het Charter beschrijft de maatregelen die werden genomen voor de exploitatie en het beheer van uw Gegevens tijdens het gebruik van de Website, en uw rechten als Gebruiker van de Website.

2.2 Het Charter is van toepassing op alle diensten die De gastkamer  Sur le Tige Hamois via de Website aanbiedt.

ARTIKEL 3 : GEGEVENS DIE KUNNEN INGEZAMELD WORDEN

3.1 Als u onze Website bezoekt, kunnen wij inlichtingen inzamelen (de Gegevens inbegrepen) op verschillende manieren:

3.1.1 Gegevens die de Gebruikers meedelen.

Wij zamelen de Gegevens in die u op de Website meedeelt, om De gastkamer  Sur le Tige Hamois in staat te stellen u informatie te geven over de aangesloten logiezen, over onze gastkamer.

3.1.2 Met technologische tools ingezamelde inlichtingen. Wanneer u op onze Website surft, kunnen onze informaticasystemen passieve gegevens inzamelen, zoals uw IP-adres (Internet Protocol) of het type van uw browser. Wij gebruiken ook Cookies om inlichtingen in te zamelen over de datum en het uur van uw bezoek of over de zones van de Website die u bezocht.

3.2 Door het bezoek aan onze Website of de mededeling van uw Gegevens, gaat u akkoord met en geeft u toestemming voor de inzameling en de verwerking van uw Gegevens, zoals in het Charter wordt beschreven. Geeft u geen toestemming of kunt u niet toestaan dat uw Gegevens worden ingezameld of verwerkt zoals beschreven in dit Charter, gebruik dan de Website niet.

3.3 U hebt het recht om uw toestemming op gelijk welk ogenblik in te trekken. Daarvoor neemt u contact op met De gastkamer  Sur le Tige Hamois vzw op volgend adres: Sur le Tige de Hamois Tige de Buresse 7A 5360 Hamois, België of via e-mail op volgend adres:surletigehamois@outlook.fr

ARTIKEL 4 : DOELEINDE VAN DE GEGEVENSVERWERKING

De Gegevens die wij verwerken, dienen voor volgende doeleinden:

4.1 Gemeenschappelijke bepalingen voor alle Gebruikers van de Website

4.1.1 Om de diensten die wij aanbieden, nog te verbeteren door inlichtingen in te winnen over uw interesses betreffende de functies, de prestaties en de ondersteuning van onze diensten.

4.1.2 Om interne studies uit te voeren die onze diensten kunnen verbeteren.

Deze gemeenschappelijke bepalingen voor alle Gebruikers van de Website zijn mogelijk op basis van het rechtmatig belang van De gastkamer  Sur le Tige Hamois om haar prestaties te verbeteren voor de Gebruikers van de Website.

4.2 Algemeen publiek

1° Nieuwsbrieven

Om u te informeren over onze gastkamer.

Nieuwsbrieven kunnen enkel verzonden worden op basis van een uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker.

De Gebruiker kan zijn toestemming op gelijk welk ogenblik intrekken via de in Artikel 6 van dit Charter beschreven procedures.

2° Huurvoorstel

Om te antwoorden op vragen voor onze gastkamer.

ARTIKEL 5 : MEDEDELINGEN AAN DERDEN

5.1 Wij beschouwen de Gegevens als vertrouwelijke informatie. Wij delen ze enkel aan derden mee onder de voorwaarden die in dit Charter worden bepaald.

ARTIKEL 6 : RECHT VAN BEZWAAR

6.1 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Gegevens en ook tegen hun gebruik voor prospectiedoeleinden, onder meer commercieel. Dit recht kan uitgeoefend worden met een brief naar de zetel van De gastkamer  Sur le Tige Hamois vzw: Tige de buresse 7a 5360 Hamois OF met een e-mail naar volgend adres: surletigehamois@outlook.fr.

6.2 Om u uit te schrijven op onze informatiebrieven, kunt u het recht van bezwaar uitoefenen met een klik op de uitschrijflink onderaan al onze informatiebrieven. U bent pas daadwerkelijk uitgeschreven als een bericht uw aanvraag bevestigt. Is dat niet het geval, dan kunt u het recht van bezwaar uitoefenen zoals beschreven in Artikel 6.1 van dit Charter.

ARTIKEL 7 : RECHT OP INZAGE, RECHTZETTING, VERWIJDERING EN OP DE BEPERKING VAN DE VERWERKING

7.1 U hebt recht op inzage, rechtzetting (rectificatie), verwijdering en op de beperking van de verwerking van de Gegevens die u betreffen, overeenkomstig de Artikelen 15, 16, 17 en 18 van de AVG.

7.2. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden met een brief naar de zetel van De gastkamer  Sur le Tige Hamois vzw: Tige de Buresse 7a 5360 Hamois OF via e-mail naar volgend adres:surletigehamois@outlook.fr.

7.3 Alvorens in te gaan op dergelijk verzoek, kunnen wij u uitnodigen om u te identificeren.

ARTIKEL 8 : RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

U beschikt ook over het recht om de Gegevens die u betreffen en die u aan De gastkamer  Sur le Tige Hamois overmaakte in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, te verkrijgen en over het recht om deze over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van deze Gegevens gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedés.

ARTIKEL 9 : COOKIES

9.1 Cookies zijn gegevens die vanuit uw browser naar uw apparaat worden gestuurd wanneer u de Website bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten. Cookies maken mogelijk om de toegang tot en het surfen op de Website te vergemakkelijken en het gebruik ervan sneller en efficiënter te doen gaan. Ze kunnen ook gebruikt worden om de Website te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies maken ook mogelijk om het gebruik van de Website te analyseren.

9.2. De gastkamer  Sur le Tige Hamois brengt u op de hoogte van de types cookies die op de Website worden gebruikt:

? analytische cookies (Google Analytics, Facebook);

? sessiecookies, die gebruikt worden om uw gebruik van de Website makkelijker te maken, door het opslaan van bepaalde gegevens die u betreffen (bijvoorbeeld uw taalkeuze).

Volgens de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, verzamelen deze cookies geen enkele informatie die mogelijk maakt om de surfer persoonlijk te identificeren en gezien ze uitsluitend worden geplaatst omwille van hun technische functionaliteit, vereisen ze geen enkele uitdrukkelijke toestemming van de abonnee.

9.3. Volgens de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie is uw akkoord niet nodig wanneer een cookie enkel wordt geplaatst om de communicatie via elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken of strikt noodzakelijk is voor de levering van een onlinedienst op uw uitdrukkelijk verzoek (tijdelijke of sessiecookies).

9.4. U kunt de plaatsing van technische cookies weigeren met onderstaande procedures, naargelang uw browsersoftware:

? als u op internet surft met de browser Internet Explorer, volg dan de procedure hier

? als u op internet surft met de browser Mozilla Firefox, volg dan de procedure hier

? als u op internet surft met de browser Google Chrome, volg dan de procedure hier

? als u op internet surft met de browser Safari, volg dan de procedure hier

9.5. De gastkamer  Sur le Tige Hamois meldt u dat het uitschakelen van cookies afbreuk kan doen aan een optimale surfervaring en aan de functies van de Website.

9.6. U hebt altijd de mogelijkheid om aanvaarde cookies alsnog te verwijderen. Als u cookies wil verwijderen, zullen ook de instellingen of voorkeuren die deze cookies controleerden, verwijderd worden.

ARTIKEL 10 : BEVEILIGING

Om de bescherming van de ingezamelde Gegevens te garanderen, hebben wij een programma ingevoerd voor de beveiliging van de in deze systemen opgeslagen informatie. Daarnaast beschikken onze informaticasystemen over een ontcijfering van de gegevens en over een softwarebescherming.

ARTIKEL 11: BEWARING VAN DE GEGEVENS

11.1 De gastkamer  Sur le Tige Hamois kan uw Gegevens bewaren tijdens de hele nodige duur om te beantwoorden aan de nagestreefde doeleinden (zie Artikel 4).

11.2 De Gegevens worden volgens volgende maximale termijnen bewaard

Gegevens in verband met het gebruik van de Websitede tijd dat u de Website gebruikt

Nieuwsbrieveneen 3 jaren na de laatste opening van een nieuwsbrief

Huurvoorstel een trimester

Statistieken en enquêtes een jaar

Update van gegevenseen jaar na de stopzetting van de medewerking

Opvolging van het dossier van de prospectszes een jaar  na de afsluiting van de informatiesessie

ARTIKEL 12 : RECHT OP KLACHT

Onverminderd alle andere bestuurlijke of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, onder meer in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft of werkt of waar de vermeende inbreuk zich voordeed, als u van mening bent dat de verwerking van uw Gegevens in strijd is met de AVG.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. : +32(0)2 274 48 00

Fax : +32(0)2 274 48 35

E-mail : contact[at]apd-gba.be

U kunt eerstelijnshulp krijgen op +32 (0)2 274 48 79

U kunt ook online een verzoek of een klacht indienen op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

  • Geen notitie. Wees de eerste om het te geven!